Her kan dere lese klubbens etiske veiviser:

FOR UTØVERE 

•Idrettsgleden er det viktigste både for deg og andre.  
•Overhold idrettens regler og normer for fair play i din idrett.   
•Delta i idretten fordi det er gøy – ikke fordi du skal behage din sponsor, foreldre eller treneren. 
•Vis respekt for alle utøvere, både konkurrenter og klubbkompiser. 
•Unnlat hånende eller nedlatende tilrop og uttalelser overfor andre utøvere, konkurrenter,  trenere og ledere. 
•Oppfør deg overfor andre slik du vil at de skal være overfor deg!  
•Være særlig bevisst din rolle som verdibærer og rollemodell for de som er yngre enn deg

 
FOR TRENERE
 
Som trener: 
•Tar jeg avstand fra all diskriminering og trakassering!  
•Sier et absolutt Nei til doping! 
•Er i mot all bruk av rus og alkohol i idrettsmiljøet. 
•Fremstår som et godt forbilde – det jeg sier det gjør jeg! 
•Menneskeverdet er ukrenkelig – respekt, toleranse, likeverd og rettferdighet skal jeg fremme i enhver sammenheng. 
•Være en god kommunikator – ydmyk, lyttende, åpen og ærlig. Det du sier til meg kan du også si til andre.  
•Fremme ærlighet og fair – play både på trening og i konkurranser. Trivsel og mestring er viktigere for utøverne enn å komme først hver gang! 
•Ta avstand fra svarte penger og juks.  
•Være bevisst min egen livsførsel og min egen rolle. 
•Skape gode menneskelige relasjoner – bli kjent med utøver, er til å stole på, skape trygghet og tillit og fremme trivsel. Jeg kan selvsagt navnet på alle utøverne jeg har ansvaret for! 
Vær et godt eksempel for dine utøvere: 
•Skap muligheter for og motiver utøverne til å utvikle sitt individuelle talent og mestringsbehov. 
•Tilpass trening og konkurranse for utøvernes alder og utviklingstrinn. 
•Overhold og respekter idrettens regler og prosedyrer og sørg for at utøverne gjør det samme. 
•Lær dine utøvere til å opptre med respekt overfor treningskamerater og konkurrenter. 
•Gi positiv respons ut fra individuelle behov og alder. 
•Fordøm usportslig og nedlatende opptreden.  
•Hold mer fokus på mestring enn prestasjon. 
•Behandle alle utøvere likeverdig. 
•Misbruk ikke din makt og autoritet. Det er nulltoleranse for seksuell tilnærming og intim kontakt med utøvere.      
•Hold deg oppdatert kunnskapsmessig. 
•Bidra til et godt felleskap og sosialt miljø. 
•Vis omsorg og interesse for utøvere som er skadet eller syke.

  
For Ledere: 

Ledere i NEIL ski og friidrett har ansvar for beslutninger, organisering, kompetanseutvikling, drift og finansiering av klubben på ulike nivåer. De legger et avgjørende grunnlag for at idrettsaktivitetene kan skje og tilrettelegges på et forsvarlig og etisk grunnlag. 
Lederne er, sammen med utøvere, foreldre/foresatte og trenerne de viktigste rollemodellene og veiviserne for barn og ungdom. I denne rollen inngår følgende: 
•Verne om idrettsorganisasjonens grunnverdier. 
•Bidra til en åpen og inkluderende idrett. 
•Bidra til at idrettens felles mål blir nådd. 
•Påta deg ansvar for at de formelle og etiske normer og retningslinjer etterleves. 
•Være tydelig utad på idrettens verdigrunnlag – hva er viktig og hva er riktig? 
•Ta med medlemmene i beslutningene. 
•Holde en høy standard i egen oppførsel både innad og utad. 
•Løse tvister og konflikter rettferdig og omgående i overensstemmelse med organisasjonens regler og prosedyrer. Styret i NEIL ski og friidrett opptrer som megler dersom det oppstår tvister og konflikter mellom utøvere, foreldre og trenere. Leder og nestleder har et overordnet ansvar i slike situasjoner. 
•Administrere idretten etter økonomiske holdbare prinsipper. 
•Utnytt aldri din virksomhet til å fremme egne interesser på bekostning av organisasjonens. 
For foreldre/foresatte: 
”Utfordringen er ikke de få foreldre/foresatte som bryr seg for mye, men at alt for få foreldre/foresatte BRYR seg” 
Som foreldre/foresatte er det viktig at du har tenkt gjennom hvordan ditt engasjement kan få betydning både for deg selv og alle rundt deg! Viktige spørsmål kan være:   
•Hva er ditt engasjement rettet mot? 
•Hvem er ditt engasjement rettet mot? 
•Hvordan påvirker ditt engasjement barna? 
•Hva tenker barnet om ditt engasjement? 
•Hva skjer når/dersom ditt positive engasjement går over i et negativt engasjement?  
En veiviser for ditt engasjement kan være følgende:  
•Husk at ditt barn deltar for å glede seg selv – ikke deg! 
•Motiver barn til deltakelse, ikke tving dem! Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er støttende og aktivt interessert. 
•Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter. 
•Støtt og oppmuntre alle barna som deltar – ikke bare egne barn. 
•Være positiv i både medgang og motgang. 
•Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring. Mestringsbehovet til barna er grenseløst! 
•Respekter lederes og funksjonærer sine avgjørelser. Si fra til den det gjelder, dersom du mener andre foreldre/foresatte går over streken.  
•Ha respekt for barnas rettigheter, integritet og menneskeverd - hvert barn er unikt og fortjener din respekt. 
•Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver unødig kjøpepress på barna. 
•Si fra dersom du opplever mobbing eller trakassering.